Category: Uncategorized

การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา (ดูรายวิชาที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ที่นี่) การประเมินผล สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) หรือ แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U) หรือ แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ B… Read more »

รายวิชาภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

รายวิชาระดับปริญญาตรี 2296200 ภาษามนุษย์ (Human Language) นิยามของภาษาวิวัฒนาการของภาษา ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียง ระบบคำ โครงสร้างประโยคและความหมาย การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษา ภาษากับสังคม ภาษากับสมอง เวลาเรียน: วันพุธ  13.00 – 16.00 น. อาจารย์ผู้สอน: ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล 2209379 ภาษากับเพศ (Language and… Read more »

การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา (ดูรายวิชาที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ที่นี่)   การประเมินผล สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) หรือ แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U) หรือ แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่… Read more »

รายวิชาที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

รายวิชาภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รายวิชาระดับปริญญาตรี 2209370 ภาษากับความคิด (Language and Mind) ในวิชานี้เราจะพยายามตอบคำถามเกี่ยวกับกระบวนการในการเรียนรู้ เข้าใจ และผลิตภาษาของมนุษย์ เราจะศึกษาว่าความสามารถทางภาษาของมนุษย์และสัตว์เหมือนและต่างกันอย่างไร เด็กเรียนรู้ภาษาได้อย่างไร เรารับรู้เสียงพูด เข้าใจภาษา และผลิตภาษาได้อย่างไร การเรียนรู้ภาษาที่สองมีกระบวนการอย่างไร และมีปัจจัยอะไรที่สำคัญบ้าง การทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับภาษามีธรรมชาติอย่างไร ภาษา ความคิด และวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาศาสตร์เบื้องต้นมาก่อน เวลาเรียน: วันพุธ  9.30 – 12.30… Read more »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีรายชื่อผู้ผ่านการข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 1. นายก้องเวหา อินทรนุช 2. นางสาวจารวี วีระทอง 3. นายณัฏฐเกียรติ นกน้อย 4. นางสาวณัฐภัสสร เลิศรัตนชัย 5. นายธัญธร ศรีไสว 6. นางสาววลัยรัตน์ สวัสดี 7. นางสาววิชุดา โอภาสโศภณ 8. นางสาวสุมิตรา โอกิ 9…. Read more »

ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 – Applications 2019 are now open for our graduate programs

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2562 สามารถหารายละเอียดการสมัครได้ที่  www.grad.chula.ac.th International applicants are invited to apply at http://www.arts.chula.ac.th/libsci/ma-phd/?page_id=338 รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท M.A. Program Curriculum  http://www.arts.chula.ac.th/ling/curriculum/ma/ma61/ รายละเอียดหลักสูตรปริญญาเอก Ph.D. Program Curriculum http://www.arts.chula.ac.th/ling/curriculum/phd/phd61/  

อักษรพาที: “อิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “อิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์” โดย อ. ดร.ศุจิณัฐ​ จิตวิริยนนท์ (ออกอากาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811240730 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

อักษรพาที: “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์” โดย อ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ (ออกอากาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811170730 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

“ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และศิษย์เก่าภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิใจนำเสนอผลงานวิชาการล่าสุดของภาควิชา หนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” รวบรวมบทความอันทรงคุณค่าของปูชณียาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เคยตีพิมพ์แล้ว หลายบทความเป็นบทความภาษาอังกฤษที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย บทความที่รวบรวมไว้มีดังนี้ 1. การปรากฏตัวของความหมายเชิงสัญชาณ: การศึกษาคากริยาแสดงการเคลื่อนที่แบบมีการบ่งชี้ในภาษาทิเบต (On the emergence of epistemic meanings: A study of Tibetan deictic motion verbs)… Read more »

อักษรพาที: “การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในคณะอักษรศาสตร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในคณะอักษรศาสตร์” โดย ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล และ ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ คณอักษรศาสตร์) (ออกอากาศวันที่ 15 ธันวาคม 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201812010730 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์