Category: Uncategorized

การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่ภาควิชาฯเปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ รายวิชาระดับปริญญาบัณฑิต ภาษาและความคิด รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา วากยสัมพันธ์ สัทศาสตร์และสัทวิทยา สัมมนาสัทศาสตร์และสัทวิทยา ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาด้านล่าง) รูปแบบการสอน การเรียนการสอนจะอยู่ในรูปแบบผสมผสานระหว่างการเรียนเนื้อหาออนไลน์ผ่านคลิปการสอนกับการฝึกวิเคราะห์และอภิปรายแบบ real time ในห้องเรียน หากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยหรือผู้เรียนไม่สะดวก ก็สามารถเรียนผ่านทาง video conference ช่องทางต่างๆได้ตามที่ผู้สอนกำหนด… Read more »

การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา (ดูรายวิชาที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ที่นี่) การประเมินผล สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) หรือ แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U) หรือ แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ B… Read more »

รายวิชาภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

รายวิชาระดับปริญญาตรี 2296200 ภาษามนุษย์ (Human Language) นิยามของภาษาวิวัฒนาการของภาษา ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียง ระบบคำ โครงสร้างประโยคและความหมาย การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษา ภาษากับสังคม ภาษากับสมอง เวลาเรียน: วันพุธ  13.00 – 16.00 น. อาจารย์ผู้สอน: ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล 2209379 ภาษากับเพศ (Language and… Read more »

การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา (ดูรายวิชาที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ที่นี่)   การประเมินผล สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) หรือ แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U) หรือ แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่… Read more »

รายวิชาที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

รายวิชาภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รายวิชาระดับปริญญาตรี 2209370 ภาษากับความคิด (Language and Mind) ในวิชานี้เราจะพยายามตอบคำถามเกี่ยวกับกระบวนการในการเรียนรู้ เข้าใจ และผลิตภาษาของมนุษย์ เราจะศึกษาว่าความสามารถทางภาษาของมนุษย์และสัตว์เหมือนและต่างกันอย่างไร เด็กเรียนรู้ภาษาได้อย่างไร เรารับรู้เสียงพูด เข้าใจภาษา และผลิตภาษาได้อย่างไร การเรียนรู้ภาษาที่สองมีกระบวนการอย่างไร และมีปัจจัยอะไรที่สำคัญบ้าง การทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับภาษามีธรรมชาติอย่างไร ภาษา ความคิด และวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาศาสตร์เบื้องต้นมาก่อน เวลาเรียน: วันพุธ  9.30 – 12.30… Read more »

อักษรพาที: “อิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “อิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์” โดย อ. ดร.ศุจิณัฐ​ จิตวิริยนนท์ (ออกอากาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811240730 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

อักษรพาที: “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์” โดย อ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ (ออกอากาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811170730 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

“ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และศิษย์เก่าภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิใจนำเสนอผลงานวิชาการล่าสุดของภาควิชา หนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” รวบรวมบทความอันทรงคุณค่าของปูชณียาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เคยตีพิมพ์แล้ว หลายบทความเป็นบทความภาษาอังกฤษที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย บทความที่รวบรวมไว้มีดังนี้ 1. การปรากฏตัวของความหมายเชิงสัญชาณ: การศึกษาคากริยาแสดงการเคลื่อนที่แบบมีการบ่งชี้ในภาษาทิเบต (On the emergence of epistemic meanings: A study of Tibetan deictic motion verbs)… Read more »

อักษรพาที: “การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในคณะอักษรศาสตร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในคณะอักษรศาสตร์” โดย ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล และ ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ คณอักษรศาสตร์) (ออกอากาศวันที่ 15 ธันวาคม 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201812010730 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

วิชาภาษามนุษย์ ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดวิชาการศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 2296200 ภาษามนุษย์ (HUMAN LANG) จันทร์ 13:00-16:00 น. อาจารย์ผู้สอน ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล เป็นวิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่ม 21st Gened หมวดมนุษยศาสตร์ (วิธีการวัดผล S/U) เนื้อหารายวิชา นิยามของภาษา วิวัฒนาการของภาษา ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียง คำ โครงสร้างประโยค และความหมาย… Read more »