ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในหัวข้อ “ภาษาเกาหลีในอุตสาหกรรมบันเทิง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นอาจารย์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายเนื้อหาด้านการอ่านและการเขียนบทความวิจัยและวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง หัวข้อ How to avoid plagiarism in scientific research reports for graduate students

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้รับเชิญจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีทางการ…

คณาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นหนังสือหายาก กรณีศึกษาหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร คณาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ไปเป็นคณะกรรมการประเมินผล…

อาจารย์ ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์ : กระบวนทัศน์วรรณคดีเปรียบเทียบแบบข้ามศาสตร์”

อาจารย์ ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไปเป็นวิทยากรบรรยายใน…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการเสวนาวิชาการเรื่อง “มังงะ และอานิเมะ หลากวัย หลายทัศนะ ต่อ J-Pop ในสังคมไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี และอาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเข้าร่วมสัมมนาประจำปี เรื่อง “บทบาทของสภาคณาจารย์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก และอาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสภาคณาจารย์…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “การพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการบริการข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไป เป็นคณะกรรมการประจำ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายรายวิชา AR615 (D01) DISSERTATION SEMINAR 2 1(0-2) หัวข้อ “การลักลอบงานวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism)”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นอาจารย์พิเศษ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมกองบรรณาธิการวารสารควบคุมโรค ครั้งที่ 1/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจาก กรมควบคุมโรค ไปเข้าร่วมการประชุมกองบรรณาธิการวารสาร…

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร ไปเป็นวิทยากร เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศผ่าน Social : Trend & Challenge”

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร ไปเป็นวิทยากร เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศผ่าน…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดระบบคอลเล็กชันดิจิทัลด้านมรดกทางวัฒนธรรมด้วยแนวคิด Linked Data : จากมาตรฐาน MARC สู่ BIBFRAME”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดระบบ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ประเมินงานวิชาการ ประเมินคู่มือเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คู่มือเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามหลักการสุขภาวะวิถีพุทธ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากโครงการการพัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา ไปเป็นผู้ประเมิน…

ขอเชิญชวนส่งงานแปลเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลจาก “เงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์” ประจำปี ๒๕๖๖

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป…