Meeting with Toyo University

On December 22, 2022, Associate Professor Chomnard Setisarn, Head, Japanese Section and Dr. Saranya Choochotkaew from the Japanese Section, together…

Meeting with National Chung Chi University Taiwan

On December 7, 2022, Assistant Professor Nirada Chitrakara, together with Dr. Porranee Singpliam, and representatives from the Department of Thai language, led by Associate Professor Poramin Jaruworn met with…

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “การเดินทาง” ของอาหารสเปนและอาหารลาตินอเมริกา

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน…

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา ศศศศ 113 ประวัติศาสตร์ในฐานะเรื่องเล่า ภาคการศึกษาที่ 2/2565 หัวข้อ “คนชายขอบ: แม่มดในประวัติศาสตร์สเปน”

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายใน…

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน (OBE) ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ และอาจารย์ ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานการวิจัย เรื่อง “การสร้างและพัฒนาสื่อออนไลน์สำหรับการเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาเกาหลี 1 (TOPIK I)”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานการเขียนตำรา เรื่อง “ประวัติศาสตร์เกาหลียุคสามอาณาจักร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญวิทยากรให้ข้อมูลในการวิจัย ประจำปี 2566 เรื่อง “การศึกษาภาษาที่ 2 ในประเทศไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยการศึกษาภาษาเกาหลีแห่งประเทศไทย คณะมนุษยศาสตร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง ภายใต้สถาบันเอเชียศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากฝ่ายบริหาร สถาบันเอเชียศึกษา ไปเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวย…