จดหมายข่าวเทวาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล และอาจารย์.ดร.เพชรพิไล ลัธธนันท์ ได้รับเชิญเป็นพิธีกรในการประชุมวิชาการ “แพลตฟอร์มเครือข่ายนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ และอาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคารสพฐ. 3 กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือท้องถิ่นและเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัย หัวข้อ การสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่ยอด – ภูลังกา

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาหลักเกณฑ์และการพัฒนาระบบงานเพื่อกำหนดแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า: ด้านชุมชน สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านวิศวกรรม และด้านเศรษฐศาสตร์”