ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 120 ปีรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาครั้งใหญ่แห่งปีในโอกาสครบรอบ 120 ปีรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom งานเสวนาประกอบด้วยการแนะนำชีวิตและผลงานของนักเขียนรางวัลโนเบล อาทิ Kazuo Ishiguro, Toni Morrison, José Saramago และ Mo Yan แนะนำโดยคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์จากหลากหลายภาควิชา ตั้งแต่เวลา 9.15-15.30 น. อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.นรุตม์ เจ้าสกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนั้น ในตอนท้าย ระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น. มีการเสวนาเรื่อง “นักเขียนรางวัลโนเบลกับการเรียนการสอนในสาขามนุษยศาสตร์” และมีวิทยากรรับเชิญให้เกียรติร่วมเสนาคือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ถนอมนวล โอเจริญ และรองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ผู้ดำเนินรายการคือ อาจารย์ ดร.ตรีพล เกิดนาค ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/Z9GbqNaHASvfFnF29 […]

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการบรรยายพิเศษ “อักษรศาสตร์สู่สังคม” เรื่อง “การออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงวัย”

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการบรรยายพิเศษ “อักษรศาสตร์สู่สังคม” เรื่อง “การออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงวัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น. เนื้อหาการบรรยาย: ผู้สูงวัยมีข้อจำกัดทางด้านกายภาพและการรู้คิด และโดยส่วนใหญ่ไม่เชี่ยวชาญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ เว็บไซต์ หรือเว็บแอปพลิเคชัน จำเป็นต้องเข้าใจและคำนึงถึงข้อจำกัดเหล่านี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ใช้งานเชิงบวกให้กับกลุ่มผู้ใช้สูงวัย ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ www.shorturl.asia/KrQZm

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ในหัวข้อ “สายนทีแห่งวิทยา”

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญชวนเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ภาควิชาภาษาตะวันออก…

ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อแรกของซีรีย์ชุด “สื่อ” ในโซเวียต/รัสเซีย

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตกคณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Russkiy Mir Foundation ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้…

เชิญรับชมงานเสวนา “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 4 : เรื่อง Hometown Cha Cha Cha โดย ผศ.ดร.พศุตม์ ลาศุขะ

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังงานเสวนา “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์”…

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ ชนกันต วิทยศักดิ์พันธุ์ นิสิตปี 4 นิสิตนักโต้วาทีภาษาอังกฤษ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาที Asian Brtish Parliament 2021

สองนิสิตนักโต้วาทีภาษาอังกฤษ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาที Asian Brtish Parliament 2021 ชนกันต วิทยศักดิ์พันธุ์ นิสิตปี 4 คณะอักษรศาสตร์ และ ชยธร ทรัพย์ชวโรจน์ นิสิตปี 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สองนักโต้วาทีภาษาอังกฤษ…

ชวนอ่านบทความวิจัยล่าสุด Dispersed Collections in Exile: Thai Collections in Libraries Outside of Thailand ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนอ่านบทความวิจัยล่าสุด Dispersed Collections in Exile: Thai Collections in Libraries Outside of Thailand…

ขอชวนทุกท่านมารู้จักนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทยและนิสิตที่เรียนวิชาโทภาษาไทยผ่านผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและคอนเทนต์ ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในปี 2564

ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอชวนทุกท่านมารู้จักนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทยและนิสิตที่เรียนวิชาโท…