จดหมายข่าวเทวาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการการพัฒนาองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลกับการสร้างสุขภาวะให้กับคณะสงฆ์ จังหวัดหนองคาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ไปเป็นวิทยากรในโครงการครั้งที่ 2 เรื่อง “วรรณกรรมและการแปล” ในวันที่ 26 สิงหาคม เวลา 14:00 – 15:30 น. ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ประเมินงานวิชาการ ประเมินคู่มือเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คู่มือเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามหลักการสุขภาวะวิถีพุทธ”