ขอเชิญคุณมาร่วมแบ่งปันความรู้สึก รัก เหงา เศร้า ซึม ไปกับตัวละครคู่เลิฟ โซฟี่ และโจนาห์ ในละครเวทีเรื่อง Blink บทประพันธ์โดย Phil Porter กำกับการแสดงโดย ภัสสร์ศุภางค์ คงบำรุง

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคุณมาร่วมแบ่งปันความรู้สึก รัก เหงา เศร้า ซึม ไปกับตัวละครคู่เลิฟ โซฟี่ และโจนาห์ ในละครเวทีเรื่อง Blink บทประพันธ์โดย Phil Porter กำกับการแสดงโดย ภัสสร์ศุภางค์ คงบำรุง ละครเวที “Blink” เปิดการแสดง รอบแรก 30 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล ชั้น 6 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถเข้าชมได้ฟรีติดต่อสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ www.ticketmelon.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Drama Arts Chula

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Book Talk by JSAT ในหัวข้อ “หนึ่งประเด็นภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น: กลยุทธ์การสนทนาและวัจนลีลาแบบญี่ปุ่น”

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Book Talk by JSAT ในหัวข้อ “หนึ่งประเด็นภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น: กลยุทธ์การสนทนาและวัจนลีลาแบบญี่ปุ่น” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.00 น. วิทยากรผู้บรรยายกิจกรรมในครั้งนี้คือ ผศ. ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ผู้วิพากษ์ รศ. ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่าและพิธีกร อ. ดร.สลิลรัตน์ กวีจารุมงคลผู้สนใจสามารถร่วมลงทะเบียนได้ที่นี่https://forms.gle/SJbeLJfbcW6f4DmN7

ขอเชิญทุกท่านส่งผลงานเข้าประกวดบทกวีนิพนธ์รางวัลเงินทุนรองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ พ.ศ. 2565

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านส่งผลงานเข้าประกวดบทกวีนิพนธ์รางวัลเงินทุนรองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ พ.ศ. 2565…

อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับรางวัลจากผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “มหาปราติหารยสูตรในคัมภีร์ต้นฉบับจากกิลกิต: ฉบับชำระเชิงวิพากษ์ การแปล และการวิเคราะห์ตัวบท”

อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับรางวัลจากผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “มหาปราติหารยสูตรในคัมภีร์ต้นฉบับจากกิลกิต: ฉบับชำระเชิงวิพากษ์ การแปล และการวิเคราะห์ตัวบท” (The Mahāprātihāryasūtra…

อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้เข้ารับรางวัลรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2565 “ระดับดีเด่น” เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565 (Thailand Inventors’Day 2021 – 2022)

อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้เข้ารับรางวัลรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2565 “ระดับดีเด่น” เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565 (Thailand Inventors’Day 2021 – 2022) เมื่อวันที่ 2…

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญเป็นผู้อำนวยเพลง ร่วมกับวง Bangkok International Community Orchestra ในงาน Wattana Connect THINKLOVE

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ไปเป็นผู้อำนวยเพลง ร่วมกับวง Bangkok International…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการแปลและการล่ามให้กับกำลังพลของกองทัพไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงร่างวิจัย เรื่อง “An Investigation of Dialogue Translation : A Case Study of The 2006 Flim Charlotte’s Web’s Subtitles”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธานี…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินร่างรายงานวิจัย เรื่อง “ลักษณะของเหยื่อทางจิตของตัวละครคิมจียองจากวรรณกรรมเรื่อง คิมจียองเกิดปี 1982”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…

อาจารย์ ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร อาจารย์ประจำภาวิชาบรรณารักษศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้”

อาจารย์ ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร อาจารย์ประจำภาวิชาบรรณารักษศาสตร์ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุดแห่งชาติไปเป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการ…

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “สตรีนิยมจีนในพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ อาจารย์ประจำหน่วยวิชาอารยธรรมไทย ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจความถูกต้องของเนื้อหา “หลักการใช้ภาษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ อาจารย์ประจำหน่วยวิชาอารยธรรมไทย ได้รับเชิญจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม…

ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “โนรา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่มรดกโลก”

ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสำนักงานหอสมุดแห่งชาติ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 …

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นคณะทำงานและนักวิจัยของโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…