จดหมายข่าวเทวาลัย

อาจารย์ ดร.สรัญญา ชูโชติแก้ว สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ไปเป็นวิทยากรและร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อเสวนา “สอนอะไร สอนอย่างไรในวิชาสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ออนไลน์)”