โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เดือนมีนาคม เรื่อง“การพึ่งพากันระหว่างมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล: บริบทของมนุษยศาสตร์ดิจิทัลไทย”

ในวันที่ 17 มีนาคม เวลา 14.00-15.30 น. คณะอักษรศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ อักษรศาสตร์สู่สังคม ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ในหัวข้อเรื่อง“การพึ่งพากันระหว่างมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล: บริบทของมนุษยศาสตร์ดิจิทัลไทย” โดย ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ แรกเริ่มการบรรยายอาจารย์ได้กล่าวถึงขอบเขตความเข้าใจของแนวคิดทางด้านมนุษย์ศาสตร์ที่ให้ความสำคัญของการเป็นมนุษย์ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ การตีความ การวิพากษ์ การประเมินคุณค่า และการถ่ายทอด ที่มนุษย์ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนเกิดเป็นการพัฒนาต่อยอดอย่างไม่รู้จบ ทำให้เห็นว่ากระบวนการเหล่านี้ของมนุษย์นั้นมีความซับซ้อนกว่ามากเมื่อเทียบกับระบบการทำงานของดิจิทัล อีกทั้งยังมีลักษณะของการเป็นมนุษย์บางประการที่เกิดขึ้นจากตัวมนุษย์เอง เช่น ความจำสั้น ไม่ชอบความจำเจ ไม่ชอบออกแรง ไม่แม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์พยายามจะพัฒนาเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อจำกัดเหล่านี้ จนทำให้เห็นว่าปัจจุบันแล้วมนุษย์แทบจะไม่สามารถแยกออกจากเทคโนโลยีได้เลย “มนุษยศาสตร์ดิจิทัล” หรือ “Digital Humanities” มีจุดเริ่มต้นมาจากความพยายามที่จะนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยประมวลผลข้อมูลทางด้านมนุษยศาสตร์ (Humanities Computing) และการนำความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับงานด้านดิจิทัล […]

เชิญรับชมวิดีโอการบรรยายพิเศษอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การพึ่งพากันระหว่างมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล: บริบทของมนุษยศาสตร์ดิจิทัลไทย”

การบรรยายพิเศษอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การพึ่งพากันระหว่างมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล: บริบทของมนุษยศาสตร์ดิจิทัลไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

แนะนำหนังสือใหม่ “ภูมิศาสตร์เมือง Urban Geography” โดย รศ.ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์”

แนะนำหนังสือใหม่ “ภูมิศาสตร์เมือง Urban Geography” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เนื้อหาภายในเล่มแบ่งเป็น 12 บท ประกอบด้วยบทที่ 1 บทนำบทที่ 2 คำจำกัดความ กำเนิดและพัฒนาการของแหล่งชุมชนเมืองและเมืองบทที่ 3 การกลายเป็นเมืองบทที่ 4 หน้าที่ ขนาด และการกระจายของเมืองบทที่ 5 ฐานเศรษฐกิจและเขตอิทธิพลของเมืองบทที่ 6 โครงสร้างภายในเมืองบทที่ 7 การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยบทที่ 8 การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมบทที่ 9 การใช้ที่ดินในเมืองประเภทอุตสาหกรรมบทที่ 10 การคมนาคมขนส่งภายในเมืองบทที่ 11 ปัญหาเมืองและการแก้ไขบทที่ 12 แนวคิดและแนวทางเพื่อการพัฒนาเมือง เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ในสายงานภูมิศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวกับเมือง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ หรือทางออนไลน์https://m.chulabook.com/product-details/114467

คุณหทัยพันธน์ ตังคณานุกูลชัย ศิษย์เก่าของสาขาวิชาฯ ซึ่งทำงานในสำนักข่าว EFE ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับการเขียนและแปลข่าว

วันที่ 16 มีนาคม ในรายวิชาแปลสเปน 2 (2233431) คุณหทัยพันธน์ ตังคณานุกูลชัย ศิษย์เก่าของสาขาวิชาฯ ซึ่งทำงานในสำนักข่าว EFE ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับการเขียนและแปลข่าว รวมถึงคุณสมบัติของผู้ทำงานในสำนักข่าวต่างประเทศ คุณหทัยพันธน์ได้เน้นว่างานด้านนี้นอกจากจะต้องมีความแตกฉานทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษและสเปน) อย่างยิ่งยวดแล้ว ยังต้องมีความรอบรู้เรื่องเหตุการณ์รอบตัว มีความสนใจที่จะสืบค้น ความฉับไว และต้องทราบแนวปฏิบัติของสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังได้ยกตัวอย่างเครื่องมือทางสารสนเทศที่ช่วยในการแปลข่าวอีกด้วย ตลอดเวลาหลายปีมานี้ สำนักข่าว EFE ได้เปิดโอกาสให้นิสิตของสาขาวิชาฯได้ฝึกงานระหว่างปิดภาคเรียนเสมอมา Hoy en la clase de Traduccion II (3er y 4o curso) hemos recibido a Hataiphan Tungkananukulchai, redactora y traductora de noticias de la Agencia EFE. Nuestra ex-alumna nos ha contado […]

เชิญรับชมวิดีโองานเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของผู้หญิงไทยและผู้หญิงรัสเซียในสังคม”

การเสวนาหัวข้อนี้เป็นรายการสุดท้ายของงานสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียออนไลน์ 2564 หรือ Chula Russian Week 2021 สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมภักดิ์ จันทร์สุกรี อาจารย์ ดร.ศรีวรา ผาสุขดี และอาจารย์ปาลิต มีชนะ คณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นวิทยากรพิเศษสำหรับงานเสวนาในครั้งนี้ค่ะ วิทยากรทั้ง 3 ท่านจะเล่าเรื่องราวของการเฉลิมฉลองวันสตรีสากลที่ประเทศรัสเซียและบทบาทของผู้หญิงไทยและผู้หญิงรัสเซียในสังคมค่ะ สุดท้ายนี้สาขาวิชาภาษารัสเซียขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชม รับฟังและติดตามกิจกรรมต่างๆของงานสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียออนไลน์ 2564 หรือ Chula Russian Week 2021 ตลอดทั้งสัปดาห์ คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรออนไลน์ สำหรับบุคคลทั่วไป รอบกลางปี 2564

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรออนไลน์ สำหรับบุคคลทั่วไป รอบกลางปี 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2564ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Academic Service Center AksornChula

ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์อาวุโส ผู้ได้รับรางวัลเสฐียรโกเศศวิถีกีรติชน

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์อาวุโส ผู้ได้รับรางวัลเสฐียรโกเศศวิถีกีรติชน จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล สาขาภาษาไทย2. รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา สาขานิรุกติศาสตร์3. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ สาขาคติชนวิทยา4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี สาขาวรรณคดีและการแปล

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst (Austrian Cross of Honor for Science and Art) แห่งสาธารณรัฐออสเตรียจากท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย …

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ เป็นผู้ชวนสนทนาในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 7 มีนาคม 2564 โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นวิทยากรในการบรรยาย และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ชวนสนทนา โดยกิจกรรมดำเนินการผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM การบรรยายพิเศษดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาออนไลน์: ประเด็นสาธารณะกับพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย อาทิ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

MA & PhD Online Open House for Fall 2021

The Graduate Programs in Information Studies (MA/PhD) at Chulalongkorn University in Bangkok, Thailand is now accepting applications for Fall 2021 entry. The deadline of the application submission for the upcoming intake is May 21, 2021 …

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การพึ่งพากันระหว่างมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล: บริบทของมนุษยศาสตร์ดิจิทัลไทย”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การพึ่งพากันระหว่างมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล: บริบทของมนุษยศาสตร์ดิจิทัลไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. บรรยายออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoomลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3c4faj1 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดบนภาพโปสเตอร์

กิจกรรมของสาขาวิชาภาษารัสเซีย เดือนมีนาคม 2564

รายการ “คลินิกภาษารัสเซีย” #Понимаем русский язык– Ep.7 เรื่องคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับการเรียนในภาษารัสเซีย คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ รายการ “คลินิกวัฒนธรรมรัสเซีย” #Понимаем русскую культуру– Ep.7 เรื่อง ที่มาของชื่อแบรนด์รัสเซีย คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ

เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ

เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการดูแลรักษาข้อมูลและสารสนเทศ (???? ??? ??????????? ????????)” ภาคต้น ปีการศึกษา 2564?หลักสูตรภาษาไทย?นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)?แผน ข สารนิพนธ์?ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีรายละเอียดหลักสูตร http://www.arts.chula.ac.th/libsci/curriculum/madic/สมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครเข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย http://www.register.gradchula.com/ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 64***ขอแก้ไข***คะแนนสอบภาษาอังกฤษTOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 450TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 45CU-TEP ไม่น้อยกว่า 45IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0