เชิญชวนผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “มองผู้หญิงลาตินอเมริกันในสื่อ สู่เส้นขอบฟ้าใหม่ของการเรียนรู้ภาษาสเปน (A Look at Latin American Women’s Presence in the Media towards a New Horizon to Learn Spanish)”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “มองผู้หญิงลาตินอเมริกันในสื่อ สู่เส้นขอบฟ้าใหม่ของการเรียนรู้ภาษาสเปน (A Look at Latin American Women’s Presence in the Media towards a New Horizon to Learn Spanish)” โดยวิทยากร อาจารย์ฐิติพงษ์ ด้วงคง นักวิชาการด้านสตรีศึกษาลาตินอเมริกาศึกษาอาจารย์ภาษาสเปนและ Pageant expert ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. เข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หรือผ่านการสแกน QR Code หรือคลิก ที่นี่ (กิจกรรมนี้ไม่ต้องลงทะเบียนและไม่เสียค่าใช้จ่าย)

เชิญชวนร่วมงานเทศกาลเกาหลี (Korean Festival) ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “การศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลีและการทำงานในองค์กรที่ใช้ทักษะด้านภาษาเกาหลี”

รายการวิทยุ “ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานเทศกาลเกาหลี (Korean Festival) ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “การศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลีและการทำงานในองค์กรที่ใช้ทักษะด้านภาษาเกาหลี”…

ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ดิจิทัล เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับงานทางด้านโบราณคดี” โดย อ. ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ คุณชนิดา กมลนาวิน อ.บ. 48 (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี

ผลงานวิจัยการแปลของ นายเอกชัย วังประภา นิสิตระดับปริญญาโทของศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ หนังสือนิทานภาพ “พี่หมีสารพัดที่” (The Everywhere Bear)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ คุณชนิดา กมลนาวิน อ.บ. 48 (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม #เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กำหนดการ วันที่ ๑๗ ก.ค. สื่อสารงานวิชาการของ ผศ. ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ วันที่ ๑๙-๒๓ ก.ค. กิจกรรมชิงรางวัล “ชุดหนังสือที่ระลึก” จากภาควิชาภาษาไทย วันที่ ๒๑ ก.ค. สื่อสารงานวิจัยเรื่อง “พระบฏ: พลวัตของการใช้งานพุทธศิลป์เรื่องเวสสันดรในชุมชนหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี”(๒๕๕๕) ของ รศ.ดร.ปรมินท์ จารุวร ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebook) วันที่ ๒๔ ก.ค. นิทรรศการอัลบั้มภาพ “วิวิธนัย ภาษาไทยวินิจ: นานาทรรศนะว่าด้วยภาษาไทย” วันที่ ๒๗ ก.ค. สื่อสารงานวิชาการของ ศ.ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา วันที่ […]

โครงการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “พระมหาสมณานุสรณ์: 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “พระมหาสมณานุสรณ์: 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา…

โครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความเจ็บป่วยและเงื่อนไขแห่งกรรมตามทัศนะปรัชญาพุทธเถรวาท”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความเจ็บป่วยและเงื่อนไขแห่งกรรมตามทัศนะปรัชญาพุทธเถรวาท” โดยอาจารย์ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ แห่งภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.เฉลิมวุฒิ วิจิตร สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554 เวลา 19.00-21.00 น. ทาง Zoom Application และ Facebook Live เพจ Department of Philosophy, Chulalongkorn University ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการบรรยายพิเศษได้ ที่นี่

เชิญรับชม Dramaturg – Drama Talk EP.5 Producing

ขอเชิญผู้สนใจรับชม Dramaturg – Drama Talk Ep.5 เปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลัง วิธีการทำงานของสายงานนี้ ร่วมคุยกับผู้ที่ออกแบบภาพที่เราเห็นบนเวทีทั้งหมด ทั้งฉาก แสง และเสื้อผ้า… การออกแบบในละครเวทีต่างจากสื่ออื่นอย่างไร เรียนแล้วนำไปประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้าง และประสบการณ์การทำงานในสายนี้… เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยกับศิษย์เก่านักออกแบบมากความสามารถทั้ง 4 ท่าน ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. ติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ Drama Arts Chula พี่ลูกอิน อรุณโรจน์ ถมมา นักออกแบบแสง ผลงานที่ผ่านมา ละครเวที คอนเสิร์ต อิเวนท์ อาทิ ออกแบบแสง Opera เรือง Bhuridat The dragon Lord, Flying Dutchman, Helena Citronaova, Jesus Christ Superstar ,One night in […]

ผลงานตีพิมพ์นิสิตระดับปริญญาเอกจากภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ผศ.อรรถพล ปะมะโข เรื่อง “ลองเล่นเป็นพี่เบิ้ม: อ่านเล่นเป็นเรื่องจากวิดีโอเกมแนวออร์เวลล์”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ คุณชนิดา กมลนาวิน อ.บ. 48 (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี

เชิญรับชมการบันทึกวิดิโอ Dramaturg – Drama Talk EP.4 Producing

ขอเชิญชมวิดีโอตอนที่ 7 “บลีนึย (Блины) กับสังคมรัสเซีย” หนึ่งในผลงานของโครงการภาษารัสเซียสู่สังคม: Students’ Special Projects in Russian ของนิสิตรายวิชา Russian II สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ขอเชิญชมวิดิโอย้อนหลังกิจกรรม Dramaturg – Drama Talk EP.4 Producing เป็นการพูดคุยในหัวข้อ “การอำนวยการแสดง จากศาสตร์ละครเวที สู่งานทีวี ภาพยนตร์ และ Live events” จัดโดยภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา รับชมย้อนหลังได้ ที่นี่

ผลงานนิสิตรายวิชา Russian II จากโครงการภาษารัสเซียสู่สังคม: Students’ Special Projects in Russian

ขอเชิญชมวิดีโอตอนที่ 7 “บลีนึย (Блины) กับสังคมรัสเซีย” หนึ่งในผลงานของโครงการภาษารัสเซียสู่สังคม: Students’ Special Projects in Russian…

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โรงเล่า EP.8 ในหัวข้อ“เที่ยว…กิน…ทมิฬนาฑู” สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โรงเล่า EP.8 ในหัวข้อ“เที่ยว…กิน…ทมิฬนาฑู” พบกับแขกรับเชิญพิเศษ คุณมนสิชา เอกปิยะพรชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมทมิฬ และขาประจำโรงเล่า ผศ. ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว และอ. ดร.บุณฑริกา บุญโญ ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 น. ที่เพจสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ ในโอกาสให้เข้าร่วมโครงการ Thai-UK University Consortuim

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำโดย รศ. ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกจาก British Council และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เข้าร่วมโครงการ Thai-UK University Consortuim ในสาขา Geography เพื่อรับการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพสาขาวิชาภูมิศาสตร์สู่การเป็น World-class University

ชมวิดีโอย้อนหลัง โครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 3 หัวข้อ “มองให้ ‘เห็น’ จริยศาสตร์กับจริยศาสตร์แบบการมอง”

ขอเชิญรับชมวิดีโอโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 3 หัวข้อ “มองให้ ‘เห็น’ จริยศาสตร์กับจริยศาสตร์แบบการมอง”…