ขอนำเสนอหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ “ทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล: การค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ “ทักษะการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล: การค้นคว้าและการนำเสนอผลงาน”…

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี…

ขอแสดงความยินดีแก่คุณจุฑามาศ จันทร์แก้ว และคุณอรวรรณ สุขเย็น

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากรของคณะฯ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ”…

เปิดรับบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปลและการล่าม คู่ภาษาญี่ปุ่น-ไทย รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2566

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดรับบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต…

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางออนไลน์ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย Auckland ประเทศนิวซีแลนด์

นิสิตหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางออนไลน์…

คณะอักษรศาสตร์ได้ต้อนรับเอกอัครราชทูต นาย Pavel Pitel และรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต นาย Michael Švéda จากสาธารณรัฐเช็ก

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะอักษรศาสตร์ได้ต้อนรับเอกอัครราชทูต นาย Pavel Pitel และรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต นาย Michael Švéda…

ขอนำเสนอหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ สนธิสัญญาแห่งมิตรภาพ การค้า และการเดินเรือระหว่างสเปญและสยาม (ค.ศ. ๑๘๗๐)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ สนธิสัญญาแห่งมิตรภาพ การค้า และ…

International Arts Talk XV

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ Applied Linguistics (TESOL) Programme School of Humanities…

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าเยี่ยมคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดี…

International Arts Talk XIV

เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ FSC College of Education, De La Salle University Br. Andrew Gonzalez…

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564…