รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญไปปฏิบัติงานต่างประเทศในตำแหน่งกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โครงการเข้าร่วมงานแสดงศิลปะระดับนานาชาติ 22nd Japan International Art Exchange ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจาก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรสหสาขาวิชา/การจัดการเรียนการสอนทางไกล)…

คณาจารย์จากภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้นำทีมนักเรียนไปแข่งขัน ภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 ณ เมืองบันสโก สาธารณรัฐบัลแกเรีย

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย คณาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา…

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ได้รับเชิญเป็นผู้นำคณะนักเรียนผู้แทนประเทศไทย ไปทำวีซ่า ณ สถานทูตบัลแกเรียประจำกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา…

นางบุษกร ธรณี ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกรรมการการบริหารชมรมบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษา

นางบุษกร ธรณี เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญจากชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไปเข้าร่วมประชุมกรรมการการบริหารชมรม…

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติและคณะอนุกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ได้รับเชิญจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติและคณะอนุกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Miss Fitria Legiana Lestari

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดการถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้ผ่าน Clip VDO ในงาน “มจพ.มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไปเป็นคณะกรรมการ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำกระบวนการเรียนรู้หลักสูตร POLICY BRIEF WORKSHOP PROGRAM (รุ่นที่ 2)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจาก สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy : THA) ไปเป็น…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมผู้นำด้านหลักประกันสุขภาพ (Universal Coverage Leadership Training Course) ในหัวข้อเรื่อง 1) Public Speaking 2) Presentation

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “วัจนปฏิบัติศาสตร์แนวเน้นวัฒนธรรม”

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมให้ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิกปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญร่วมงานในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปร่วมงานในพิธี…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในการบรรยายการอ่านและวิเคราะห์บทความสายคัมภีร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ไปเป็น…

อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการประชุมเรื่อง “คือขวัญประคอง ส่องทางไทย-ไท: วรรณคดีท้องถิ่นและคติชนวิทยากับการต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 84 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์”

อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสถาบันไทยศึกษา ไปเป็นวิทยากร ในการประชุมเรื่อง “คือขวัญประคอง ส่องทางไทย-ไท: วรรณคดีท้องถิ่นและคติชนวิทยากับการต่อยอด…

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการการทัศนศึกษาและการฝึกปฏิบัติการภาคสนามในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวียดนาม ภาควิชาภาษาตะวันออก อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย และอาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ…