ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเป็นกรรมการ…

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญเป็นคณะทำงานและที่ปรึกษาละครเพลงเรื่อง “หัวใจอภัยมณี”

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ไปเป็นคณะทำงานและที่ปรึกษาละครเพลงเรื่อง…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและงานวิจัยภาษาเชิงปฏิบัติ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไปเป็นวิทยากรในโครงการ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และนักวิจัยใหม่หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม่ รุ่นที่ 27

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไปเป็นวิทยากรโครงการปฐมนิเทศ…

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “แพลตฟอร์มเครือข่ายนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร”

ศาสตราจารย์ พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์…

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาค ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine Language ภาษาของไวน์” ในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา (Wine Education)

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาค  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine Language ภาษาของไวน์”…

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ได้รับเชิญเป็นผู้วิพากษ์การนำเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” (The 7th National Conference on Social and Humanities Research in World Class University)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นผู้วิพากษ์การนำเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการพิเศษ เข้าร่วมการตัดสินการประกวด Korea Content Creator Award 2023 หรือ KCCA 2023 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ประจำประเทศไทย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา ศศบศ 317 มนุษย์กับศิลปะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ ได้รับเชิญเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine and Culture” ในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา (Wine Education)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก  ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine and Culture”…

อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี ได้รับเชิญเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine and Culture” ในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา (Wine Education)

อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาโปรตุเกส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine and Culture” ในรายวิชา 0295110…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล และอาจารย์.ดร.เพชรพิไล ลัธธนันท์ ได้รับเชิญเป็นพิธีกรในการประชุมวิชาการ “แพลตฟอร์มเครือข่ายนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย และอาจารย์ ดร.เพชรพิไล ลัธธนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายยุทธศาสตร์และพันธกิจแห่งทุน สำนักบริหารวิจัย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพจิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากภารกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ เพื่อจัดทำหนังสือวรรณคดีแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ไปเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ…