ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ค.ศ. ๑๙๓๔ (พ.ศ. ๒๔๗๖-๗๗)

เนื่องด้วยสมาคมไทย-เยอรมัน ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย The Arc of Memory คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ค.ศ. ๑๙๓๔ (พ.ศ. ๒๔๗๖-๗๗) เพื่อวิเคราะห์ อภิปรายเบื้องหลังและผลสืบเนื่องของการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ค.ศ. ๑๙๓๔ พิจารณาในบริบทของสถานการณ์โลก สถานการณ์ในยุโรปและการเมืองในประเทศสยาม

งานสัมมนานี้ จัดในวันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา (อาคารจามจุรี ๑๐) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[post-views]