อาจารย์ ดร.มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา JPN 304 ญี่ปุ่นศึกษา 4 : วรรณคดี ณ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญอาจารย์ ดร.มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์…

ผศ. ดร.กมล บุษบรรณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานเรื่อง “อันดับชาร์ตเพลงเมลอนประเทศเกาหลีใต้ส่งอิทธิพลต่อยอดเข้าชม YouTube โดยรวมของศิลปินเคป็อบหรือไม่”

สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญผศ. ดร.กมล บุษบรรณ์…

รศ. ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา JPN 304 ญี่ปุ่นศึกษา 4 : วรรณคดี ณ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญรศ. ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์…

รศ. ดร.มนธิรา ราโท เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)

ฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย เชิญรศ. ดร.มนธิรา ราโท เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหา…

ผศ.ไซมอน เจ.พี.ไรต์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษของสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ

สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ เชิญผศ.ไซมอน เจ.พี.ไรต์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง…

ผศ. ดร.สุภาพร บุญรุ่ง เป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง รอบชิงชนะเลิศ ปีการศึกษา 2564

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญผศ. ดร.สุภาพร บุญรุ่ง เป็นกรรมการตัดสิน…

ผศ. ดร.สุภาพร บุญรุ่ง นำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติฯ ในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Korea – Thai Society ครั้งที่ 3

ภาควิชาภาษาไทย คณะเอเชีย มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและกิจการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เชิญผศ. ดร.สุภาพร บุญรุ่ง นำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติฯ-…

ผศ. ดร.กมล บุษบรรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “วัฒนธรรมตะวันออก: เกาหลี” ณ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ เชิญศ. ดร.กมล บุษบรรณ์ เป็น…

ศ. ดร.อรรถยา สุวรรณระดา เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชาJPN 304 ญี่ปุ่นศึกษา 4 : วรรณคดี ณ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญศ. ดร.อรรถยา สุวรรณระดา เป็น…

เชิญชวนร่วมงาน “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 9-11 ธันวาคม 2564

ชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมกันจัดงาน “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส”…

ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอกิจกรรมเสวนา Russian Chula Talks EDUCATION ในหัวข้อ “การศึกษาหลักสูตรพิเศษในประเทศรัสเซีย”

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีโอกิจกกรรรมเสวนา Russian Chula Talks EDUCATION ในหัวข้อ “การศึกษาหลักสูตรพิเศษในประเทศรัสเซีย”…

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาภาษาไทยในโอกาสได้รับเงินทุนรางวัลจากการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาภาษาไทยในโอกาสที่ได้รับเงินทุนรางวัลจากการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมในโครงการ…

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 5 ในหัวข้อ
“อยุติธรรมทางวาจา (Discursive Injustice) : ปรัชญาภาษาประยุกต์ ว่าด้วยความหมายของคำเหยียดในประทุษวาจา”

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “อยุติธรรมทางวาจา (Discursive Injustice) : ปรัชญาภาษาประยุกต์ ว่าด้วยความหมายของคำเหยียดในประทุษวาจา”…

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่า ในโอกาสได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่า ในโอกาสได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 35 ประจำ…