จดหมายข่าวเทวาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมแนวทางการให้ความช่วยเหลือนิสิตในภาวะวิกฤติ หลักสูตรจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation)

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการทางวัฒนธรรม (สหสาขาวิชา/นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ และเป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ประจำปีการศึกษา 2564