จดหมายข่าวเทวาลัย

รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญไปเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองเบอร์ลินและเมืองไลพ์ซิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและการใช้เสียงอย่างสร้างสรรค์แก่สมาชิกชมรมคอรัสของสำนักงาน ก.พ. ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ และรองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนาวิชาการหัวข้อ การสร้างสรรค์วรรณกรรมสุนทรภู่ สู่ละครเพลง “หัวใจอภัยมณี”