จดหมายข่าวเทวาลัย

รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญไปปฏิบัติงานต่างประเทศในตำแหน่งกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โครงการเข้าร่วมงานแสดงศิลปะระดับนานาชาติ 22nd Japan International Art Exchange ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น