จดหมายข่าวเทวาลัย

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการรับส่งบทความของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI): ปัญหาและทางออก”

อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การจัดการข้อมูลวิจัย (Research Data Management) กับบทบาทห้องสมุดในสังคมวิทยากรแบบเปิด”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและเข้าประชุมในการบรรยายเรื่อง “การเลือกคอนเทนต์และการทำสื่อให้เหมาะกับกลุ่มวัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการสื่อสาร การรณรงค์ นโยบาย 80 ปี ฟันดี 20 ซี่ ให้กับกรมอนามัย

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย