ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยาย “สายธารจีนวิทยา 60 ปี ภาควิชาภาษาตะวันออก”

สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฟังการบรรยาย “สายธารจีนวิทยา 60 ปี ภาควิชาภาษาตะวันออก”…

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ในสื่อสะท้อนสังคมกับการต่อรองของชนชั้นกลางไทยผ่านวัฒนธรรมทัศนา (Visual Culture)”

การบรรยายพิเศษอักษรศาสตร์สู่สังคม หัวข้อ “อักษรศาสตร์สู่สังคม มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ในสื่อสะท้อนสังคมกับการต่อรองของชนชั้นกลางไทยผ่านวัฒนธรรมทัศนา (Visual Culture)” โดย อาจารย์ ดร.ตรีพล เกิดนาค อาจารย์…

ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี อาจารย์ประจำศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส…

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการออนไลน์เรื่อง “ฐานข้อมูลสัพะพะจะนะพาสาไทออนไลน์กับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย”

หน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ChulaSEAL) ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการออนไลน์เรื่อง “ฐานข้อมูลสัพะพะจะนะ…

ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ “ระดับปริญญาโท – เอก”(หลักสูตรต่อเนื่อง)

ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ “ระดับปริญญาโท – เอก”(หลักสูตรต่อเนื่อง) ทั้งในสายภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา…

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8 ที่ได้รับ…

การบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาส 105 ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้า…

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร ร่วมกับอธิการบดี คณบดี ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน

เมื่อวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มายังคณะอักษรศาสตร์ ทรงบำเพ็ญ…