ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานวันภาษาไทย…

ขอนำเสนอวารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอวารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) ที่ได้เผยแพร่แล้ว **ตั้งแต่ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน ปี 2565…

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรดำเนินรายการ เรื่อง “พระเครื่อง: ศรัทธา ศาสนา ไสยศาสตร์ หรือพุทธพาณิชย์”

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา ไปเป็นวิทยากรดำเนินรายการ เรื่อง “พระเครื่อง…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานทางวิชาการเรื่อง “ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร II”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็น…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยาย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากสถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ไปเป็นอาจารย์สอนวิชา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “คำศัพท์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีความถี่ในการปรากฏสูงบทเว็ปไซต์เกาหลี: การศึกษาตามแนวทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ…

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการทางวัฒนธรรม (สหสาขาวิชา/นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ และเป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ประจำปีการศึกษา 2564

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (นานาชาติ) ไปปฏิบัติหน้าที่…

อาจารย์ ดร.นยา สุจฉายา อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการจัดการจดหมายเหตุ ครั้งที่ 1

อาจารย์ ดร.นยา สุจฉายา อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษ์ ได้รับเชิญจากฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ไปเป็นวิทยากรโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการจัดการจดหมายเหตุ ครั้งที่ 1 โดย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรม Ubiquitous U-Learn We Share ครั้งที่ 1/2565 ธีม Ready Set Go : กว่าจะเป็นวิจัย I แรงบันดาลใจ จริยธรรม และการเผยแพร่ ในหัวข้อ “สู่เส้นทางการวิจัย จรรยาบรรณกับการวิจัย : กรณีการคัดลอกผลงานทางวิชาการ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษ์ ได้รับเชิญจากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรจัดกิจกรรม Ubiquitous U-Learn We Share ครั้งที่ 1/2565 ธีม Ready Set Go…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา 01358671 Theory of Japanese Linguistics ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นอาจารย์พิเศษ…

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาหลักเกณฑ์และการพัฒนาระบบงานเพื่อกำหนดแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า: ด้านชุมชน สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านวิศวกรรม และด้านเศรษฐศาสตร์”

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไปเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาหลักเกณฑ์และการพัฒนาระบบงานเพื่อกำหนด…

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรดำเนินรายการ เรื่อง “ทักษะการพูดและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์” และเรื่อง “สตาร์ทอัพ : เทรนด์สำหรับคนรุ่นใหม่ สร้างธุรกิจได้ในวัยเรียน”

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร ไปเป็นวิทยากรดำเนินรายการ เรื่อง ทักษะการพูดและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์…