โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ความโกรธและความไม่เป็นธรรมทางสังคมกับมุมมองพุทธปรัชญา”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น. คณะอักษรศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ อักษรศาสตร์สู่สังคม ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ในหัวข้อเรื่อง “ความโกรธและความไม่เป็นธรรมทางสังคมกับมุมมองพุทธปรัชญา” โดย อ.ดร.ทิพพาพันธุ์ เชื้อสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา …

วิดีโอการบรรยายทางออนไลน์ในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ความโกรธและความไม่เป็นธรรมทางสังคมกับมุมมองพุทธปรัชญา”

การบรรยายทางออนไลน์ในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ความโกรธและความไม่เป็นธรรมทางสังคมกับมุมมองพุทธปรัชญา” โดย อ.ดร.ทิพพาพันธุ์ เชื้อสวัสดิ์ จากภาควิชาปรัชญา …

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลีเข้าร่วม “งานสัมมนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย”

คณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาเกาหลีเข้าร่วม “งานสัมมนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย” (태국의 한국어 교육 발전 모색을 위한 전문가 세미나” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี …

G-DORM Project

Faculty of Arts congratulates two students, Piengfa Chumwangwapee, an undergraduate student majoring in English, and Chayapol Khaphaeng, a graduate student from the Department of English, who won scholarships to participate in the G-DORM project, an academic collaboration between Niigata University and leading universities of Mekong River Basin …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ในหัวข้อ “ความโกรธและความไม่เป็นธรรมทางสังคมกับมุมมองพุทธปรัชญา”

หากคุณสงสัยว่าพุทธปรัชญามองความโกรธ ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรมทางสังคมอย่างไร พรุ่งนี้มาร่วมหาคำตอบกันในงานเสวนาออนไลน์อักษรศาสตร์สู่สังคมส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน วิทยากรคือ อ.ดร.ทิพพาพันธุ์ เชื้อสวัสดิ์ จากภาควิชาปรัชญา …

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

1. 7 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง “ความสัมพันธ์ของไทย-จีน ในสมัยราชวงศ์ฮั่น” โดย รศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
2. 14 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง “การใช้ AI บอกสมัยการประพันธ์” โดย ผศ.ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์
3. 21 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง “โครงการคลังข้อมูลภาษาไทยเชิงประวัติแห่งชาติ” โดย ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
4. 28 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง “ขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กรด้วย OKR” โดย คุณณัฐกานต์ กลั่นวารี

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีที่เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ประจำปี 2563

สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีในระดับอุดมศึกษาและในระดับมัธยมศึกษา มากกว่า 100 ท่าน ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อการเรียนการสอนภาษาเกาหลีและเกาหลีศึกษา ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ประจำปี 2563 …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ในหัวข้อ “เรื่องเล่า เรื่องจำ เรื่องลืม(ไม่ลง) ในวรรณกรรมเยอรมันร่วมสมัย ตัวอย่างจากอูเวอ ทิมม์”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายทางออนไลน์ โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ในหัวข้อ “เรื่องเล่า เรื่องจำ เรื่องลืม(ไม่ลง) ในวรรณกรรมเยอรมันร่วมสมัย ตัวอย่างจากอูเวอ ทิมม์” โดย อ.ดร.นันทนา อนันต์โกศล ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. ทางแอปพลิเคชัน Zoom …

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญให้สอนนิสิตที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา SM 512 “การวิเคราะห์ระบบสังคม” ทำการสอนในหัวข้อ “ศาสนาวิทยาในสังคมร่วมสมัย” ให้แก่นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางสังคม …

ภาควิชาศิลปการละครขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2563

ใกล้สิ้นปีแล้ว เตรียมวางแผนลดหย่อนภาษีกันหรือยังคะ?
ภาควิชาศิลปการละครขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2563 ได้ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสองเท่า และได้บุญด้วยนะคะ …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา เรื่อง “คัมภีร์กถาวัตถุ : ถกกันเรื่องศีล”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพระไตรปิฎกศึกษา เรื่อง “คัมภีร์กถาวัตถุ : ถกกันเรื่องศีล” โดย แม่ชีสุภาพรรณ ณ บางช้าง, รศ.ดร. ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น. …

กลุ่มภารกิจงานบุคคลและสวัสดิการ คณะอักษรศาสตร์ จัดการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มภารกิจงานบุคคลและสวัสดิการ คณะอักษรศาสตร์ จัดการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน” ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์โดยคุณสุรีย์ มณฑา ที่ปรึกษาสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย …

เชิญรับชมวิดีโอ Russian Chula True or false Game# Игра «Правда или ложь» ตอนที่ 4

เรื่องนี้เป็นเรื่องของอาจารย์นาสเทียเมื่อครั้งที่ยังเป็นนักศึกษา เช้าวันหนึ่งระหว่างทางไปมหาวิทยาลัย อาจารย์ได้พบเพื่อนคนหนึ่งโดยบังเอิญ พวกเขาได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน บางเรื่องพวกเขาถึงขั้นขำจนท้องแข็ง …

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พฤศจิกายน) ซึ่งปีนี้เป็นวาระครบรอบ 95 ปีนับแต่วันสวรรคต ณ โถงชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี …

คลิปเสวนา “La novela histórica: Miradas desde Perú y Tailandia” เพื่อร่วมฉลอง 55 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศเปรูและประเทศไทย

ผู้ร่วมเสวนา: Dr. Eduardo González Viaña (Perú) ศาสตราจารย์กิตติคุณ Western Oregon University และผู้เขียน “El largo camino de Castilla” นวนิยายร่วมฉลอง 200 ปีการประกาศเอกราชของเปรู …