ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “อยุธยาในสายตาชาวอิหร่าน: หลักฐานประวัติศาสตร์จากเอกสารเปอร์เซียในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “อยุธยาใน…

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 871 วันที่ 26 มกราคม 2566

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 871 วันที่ 26 มกราคม 2566 ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต่าง ๆ ดังนี้…

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) ทั้งในสายภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา ปีการศึกษา 2566

ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) ทั้งในสายภาษาไทย…

ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “พืชโลกใหม่กับการปฏิวัติ foodscape เมดิเตอร์เรเนียน” โดย อ. ดร.ประโลม บุญรัศมี ผศ. ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ และ รศ. ดร.ภาสุรี ลือสกุล

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “พืชโลกใหม่กับการปฏิวัติ foodscape เมดิเตอร์เรเนียน” โดย อ. ดร.ประโลม บุญรัศมี ผศ. ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ และ รศ. ดร.ภาสุรี ลือสกุล…

ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงวัฒนธรรม…

ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ ดร.วริตตา ศรีรัตนา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับทุนรัฐบาลแห่งชาติสาธารณรัฐสโลวัก…

พิธีมอบทุนสำหรับนิสิตอักษรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จำนวนเงิน 170,000 บาท จากสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 คณบดีคณะอักษรศาสตร์ (รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์) ได้รับมอบทุนสำหรับนิสิตอักษรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 จำนวนเงิน 170,000…

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ Khyentse ประจำปี 2565 แก่นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา

วันที่ 4 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ Khyentse ประจำปี 2565…