อาจารย์ ดร. ปิยฤดี ไชยพร ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ผู้สอนบรรยายในรายวิชา 3500546 จริยธรรมในศิลปะบำบัด ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1

อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปเป็นอาจารย์ผู้สอนบรรยายในรายวิชา 3500546…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา”…

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การอธิษฐานในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การอธิษฐานในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย”…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคคล เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้กับสถาบันเอเชียศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียศึกษา ไปเป็นกรรมการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคคล เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้กับสถาบันเอเชีย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรในหัวข้อ “หลักการจัดการและดูแลรักษาข้อมูลดิจิทัล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ ไปเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรในหัวข้อ “หลักการจัดการและดูแล…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5 /2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากประธานกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบจัดการคลังสารสนเทศรัฐสภา (Parliamentary Repository of Thailand : PRT)…

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พืชลาตินอเมริกาสู่ครัวไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พืชลาตินอเมริกา…

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “พงศาวดารและ “การสร้าง” ประวัติศาสตร์ลาตินอเมริกา”

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “พงศาวดารและ…

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “อารยธรรมอินเดีย”

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชปาระวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “อารยธรรมอินเดีย”…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “อารยธรรมเปอร์เซียและอารยธรรมตะวันออกกลาง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “อารยธรรมเปอร์เซียและ…

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาส ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา Wine Education ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “Wine Language ภาษาของไวน์”

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา Wine Education ภาคการศึกษาต้น…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ ได้รับเชิญเป็นผู้สอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา Wine Education ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “Wine and Culture”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา Wine Education…

อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี ได้รับเชิญเป็นผู้สอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา Wine Education ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “Wine and Culture”

อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาโปรตุเกส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา Wine Education ในภาคการศึกษาต้น…

อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศสในงาน Français X Opportunites

อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ไปเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเข้าร่วมประชุมวิพากษ์…