จดหมายข่าวเทวาลัย

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายภคพล คุ้มครอง นิสิตภาควิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1 ทุนโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดเรียงความในหัวข้อ “แนวทางการสอนธรรมปฏิบัติในชั้นเรียน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา 208522 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย

โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ขอเชิญชม “รูปรอยของถ้อยคำ: คลังข้อมูลและนิทรรศการออนไลน์ว่าด้วยความใกล้ชิดระหว่างกวีนิพนธ์กับทัศนศิลป์”

เชิญชวนอ่านผลงานวิจัย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ #พระบฏ: พลวัตของการใช้งานพุทธศิลป์เรื่องเวสสันดรในชุมชนหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร