หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วยหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 150 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
     วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ
12 หน่วยกิต
     วิชาการศึกษาทั่วไปหมวดภาษาต่างประเทศ(นอกหรือในคณะ)
12 หน่วยกิต
    วิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
114 หน่วยกิต
    วิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ 42 หน่วยกิต
    วิชาเฉพาะสาขา เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
• แบบเอกเดี่ยว=สาขาวิชาเดียว   72 หน่วยกิตเต็ม
• แบบเอก-โท =เลือกสาขาวิชาเอก และสาขาวิชาโท
โดยเป็นวิชาเอก 51 หน่วยกิต วิชาโท  21 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ในหรือนอกคณะ)
6 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต มีรายละเอียดดังนี้

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
     • วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ

ให้เลือกจากรายวิชาที่สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปประกาศที่ http://www.gened.chula.ac.th โดยเลือกรายวิชาใน 4 กลุ่มดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นรายวิชานอกคณะเท่านั้น
( ก ) กลุ่มสังคมศาสตร์                          3 หน่วยกิต
( ข ) กลุ่มมนุษยศาสตร์                          3 หน่วยกิต
( ค ) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
( ง ) กลุ่มสหศาสตร์                              3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
   •  วิชาการศึกษาทั่วไปหมวดภาษาต่างประเทศ(นอกหรือในคณะ)

ให้เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษนอกคณะอักษรศาสตร์ และ / หรือให้เลือกจากรายวิชาของภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ และ/หรือ รายวิชาภาษาต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ในคณะอักษรศาสตร์ในกรณีที่นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษครบ 12 หน่วยกิตแล้ว

12 หน่วยกิต
   •  วิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ ให้เรียนรายวิชาของคณะอักษรศาสตร์ ดังนี้

2201111

การใช้ภาษาไทย (The Use of the Thai Language)

3 หน่วยกิต

2207143

การใช้เหตุผล (Reasoning)
3 หน่วยกิต

 

6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
114 หน่วยกิต
   • วิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์     เรียนรายวิชาดังต่อไปนี้

2200220

อารยธรรมไทย (Thai Civilization)

3 หน่วยกิต
2201152 วรรณคดีไทย (Thai Literature) 3 หน่วยกิต
2201327 การเขียนภาษาไทยเพื่อวิชาชีพ (Thai Professional Writing) 3 หน่วยกิต
2202111 ภาษาอังกฤษ 1 (English I ) 3 หน่วยกิต
2202112 ภาษาอังกฤษ 2 (English II ) 3 หน่วยกิต
2202124 แปลอังกฤษขั้นต้น( Introduction to Translation) 3 หน่วยกิต
2204181 อารยธรรมตะวันออก (Eastern Civilization) 3 หน่วยกิต
2204182 อารยธรรมตะวันตก (Western Civilization) 3 หน่วยกิต
2205200 มนุษย์กับภูมิศาสตร์ (Man and Geography) 3 หน่วยกิต
2206102 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน (Research and Report Writing) 2 หน่วยกิต
2206299 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Basic Concepts of Computing) 1 หน่วยกิต
2207102 ปรัชญาทั่วไป (General Philosophy) หรือ 3 หน่วยกิต
2207161 มนุษย์กับศาสนา (Man and Religion) 3 หน่วยกิต
2208101 ปริทัศน์ศิลปการละคร (Introduction to Dramatic Arts) 3 หน่วยกิต
2209161 ภาษาทัศนา (Introduction to Language) 3 หน่วยกิต
2210260 วรรณคดีทัศนา (Introduction to Literature) 3 หน่วยกิต

 

42 หน่วยกิต
• วิชาเฉพาะสาขา เลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
• แบบเอกเดี่ยว=สาขาวิชาเดียว 72 หน่วยกิตเต็ม สาขาวิชาที่เปิดสอนแบบเอกเดี่ยว มีดังนี้

1.  ภาษาไทย
2 . ประวัติศาสตร์
3. ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ์
4.  ปรัชญา
5.  ศิลปการละคร
6.  ภาษาบาลีและสันสกฤต
7.  ภาษาจีน
8. ภาษาญี่ปุ่น
9. ภาษาสเปน
10. ภาษาอิตาเลียน

• แบบเอก-โท =เลือกสาขาวิชาเอก และสาขาวิชาโท โดยเป็น
วิชาเอก 51 หน่วยกิต เลือกวิชาเอกจากสาขาวิชาต่อไปนี้

1.  ภาษาไทย
2.  ภาษาอังกฤษ
3.  ประวัติศาสตร์
4.  ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ์
5.  สารนิเทศศึกษา
6.  ปรัชญา
7. ภาษาฝรั่งเศส
8. ภาษาเยอรมัน
9. ภาษาสเปน
10. ภาษาอิตาเลียน
11. ภาษารัสเซีย

วิชาโท 21 หน่วยกิต เลือกวิชาโทจากสาขาวิชาต่อไปนี้

1.  ภาษาไทย
2.  ภาษาอังกฤษ
3.  ประวัติศาสตร์
4. ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ์
5.  สารนิเทศศึกษา
6.  ปรัชญา
7.  ศิลปการละคร
8. ภาษาบาลีและสันสกฤต
9.  ภาษาจีน
10. ภาษาญี่ปุ่น
11. ภาษาฝรั่งเศส
12. ภาษาเยอรมัน
13. ภาษาสเปน
14. ภาษาอิตาเลียน
15. ภาษารัสเซีย
16. ภาษาศาสตร์
17. วรรณคดีเปรียบเทียบ
18. ภาษามาเลย์
19. ภาษาเกาหลี
20. ภาษาเวียดนาม
21. ภาษาโปรตุเกส
22. ภาษาเขมร
23. อารยธรรมไทย
24. ไทยศึกษา
25. ยุโรปศึกษา
26. อเมริกาศึกษา
27. บรรณาธิการศึกษา
28. อาเซียนศึกษา
72 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี (ในหรือนอกคณะ)
6 หน่วยกิต
เลือกรายวิชาใดๆที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สาขาวิชาภาษาดังต่อไปนี้ เปิดสอนให้เลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี

1. ภาษาฮินดี
2. ภาษาอินโดนีเซีย
3. ภาษาพม่า
4. ภาษาอาหรับ
5. ภาษาลาว

สำหรับนิสิตที่ต้องการเรียนหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต แบบโปรแกรมเกียรตินิยม สามารเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้เป็นสาขาวิชาเอก และสาขาวิชาโทได้

สาขาวิชาเอก: ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์, ปรัชญา, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, อิตาเลียน
สาขาวิชาโท: ภาษาศาสตร์, วรรณคดีเปรียบเทียบ