Meeting with a representative from University of Leeds

Tuesday, January 17, 2023, the Dean of the Faculty of Arts, Associate Professor Suradech Chotiudompant welcomed Professor Martin Seegor, Director of Thai studies from the University of Leeds for a meeting with representatives from of the Departments of English, History, and Thai…

คณะผู้บริหารคณะและสมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ฯ คณาจารย์ และบุคลากรสายปฏิบัติการ ร่วมบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบรอบ ๑๐๖ ปี คณะอักษรศาสตร์

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์…

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร…

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้รับรางวัลจากการแข่งขันของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆในงานกิจกรรมประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ Le français, la clé de la réussite! เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร การแข่งขันละครสั้น (Concours de saynète)น.ส. จิดาภา ศรีนิลน.ส. จุฑารัตน์ รุ่งจิวารักษ์น.ส. บัณฑิตา กังสวรางกูรน.ส. พิชชาภรณ์ วรบุตรนายภัทรเดช รักชาติ ทั้งหมดเป็นนิสิตชั้นปีที่สามได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส (Concours de nouvelle)น.ส. พัช ไชยเวช นิสิตชั้นปีที่สองได้รับรางวัลชมเชย

ขอนำเสนอผลงานของอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอผลงานของอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ได้แก่บทความดังต่อไปนี้…

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนา

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยไปเป็นวิทยากรการประชุมสามัญประจำปี…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมการดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการคลังสารสนเทศรัฐสภา(Parliamentary Repository of Thailand : PRT) ครั้งที่ 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมประชุมการดำเนินการพัฒนา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินให้คะแนนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ภาษาเยอรมัน) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาฝรั่งเศส-ภาษาเยอรมัน สำนักงานเขต…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการเรียนการสอนในรายวิชา 070153806 Digital Business for aging Society

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล…

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปโครงการ Chula SIM-IPE ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “Plagiarism กับงานวิจัย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปเป็นวิทยากรโครงการ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การเตรียมตัวสำหรับการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ (Meta – analysis/Systematic review /Review article)”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปเป็น…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “Young Gen Time : เวลาของคนรุ่นใหม่กับการศึกษาต่อต่างประเทศ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา…

อาจารย์ ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “เสียงจากโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมนุษย์”

อาจารย์ ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นพิธีกรดำเนินรายงานและสรุปองค์ความรู้ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาพื้นที่ทางสังคม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ไปเป็นพิธีกรดำเนินรายงานและสรุปองค์ความรู้ในการบรรยาย…