จดหมายข่าวเทวาลัย

เชิญชวนอ่านผลงานวิจัย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ #พระบฏ: พลวัตของการใช้งานพุทธศิลป์เรื่องเวสสันดรในชุมชนหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร