จดหมายข่าวเทวาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2566