จดหมายข่าวเทวาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “บทแปลเรื่องสั้น 6 เรื่องจากหนังสือรวมเรื่องสั้น นอกกรอบเรื่องเก่า (En marge des vieux livres) ของจูลส์ เลอแมตร์ (Jules Lemaitre) พร้อมบทวิเคราะห์”

อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในภาค 1 ปีการศึกษา 2564 วิชา ฝป. 781 การวิเคราะห์การแปล ให้กับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์