จดหมายข่าวเทวาลัย

อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในภาค 1 ปีการศึกษา 2564 วิชา ฝป. 781 การวิเคราะห์การแปล ให้กับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์