จดหมายข่าวเทวาลัย

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง จากสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563