จดหมายข่าวเทวาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออกได้รับเชิญเป็นผู้พิจารณาบทความ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการออกเสียงพยัญชนะฐานริมฝีปากระหว่างภาษาจีนกับภาษาเกาหลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย เรื่องการพัฒนาหนังสือแบบฝึกทักษะความจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องการเขียนตัวอักษรภาษาเกาหลีเพื่อผู้เรียนระดับต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินร่างรายงานวิจัย เรื่อง “ลักษณะของเหยื่อทางจิตของตัวละครคิมจียองจากวรรณกรรมเรื่อง คิมจียองเกิดปี 1982”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นผู้อ่านและพิจารณาคุณภาพบทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสือแบบฝึกทักษะความจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องการเขียนตัวอักษรภาษาเกาหลีเพื่อผู้เรียนระดับต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (สหสาขาวิชา/นานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ สาธิตการสอน และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาแนวทางบริหารในรัชสมัยพระเจ้าแทโจ (918 -943) ผ่านเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในบันทึกโครยอซาจ๊อลโยฉบับแปลเกาหลี”