จดหมายข่าวเทวาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส และอาจารย์ Andrea Lösel อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและกรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ครั้งที่ 12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดและการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ ภายใต้หัวข้อ “Buntes Deutsch – เยอรมัน-หลากสี(สร้าง)สรร(ค์)”