จดหมายข่าวเทวาลัย

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนายอัศวิน ลิ้มชัยเจริญ เรื่อง “แนวทางการสืบทอดคุณค่าความทรงจำวัฒนธรรมในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ชาตินิยม”

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในรายวิชา จน.271 ประวัติวัฒนธรรมจีน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “จีนกับวัฒนธรรมโลก มรดกวัฒนธรรมจีน จีนปัจจุบัน”

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้แนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในงานนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงการรับรู้และการผลิตสร้างความรู้ของชนชั้นนำสยามต่ออินเดีย พ.ศ. 2410 – 2455”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “อยุธยาในสายตาชาวอิหร่าน: หลักฐานประวัติศาสตร์จากเอกสารเปอร์เซียในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์”