จดหมายข่าวเทวาลัย เดือนเมษายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมการแสดงโขนการกุศล ตอน “พระรามตามกวาง – ลักสีดา และตอนยกรบ” ในวาระครบรอบห้าสิบปีที่อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 41 ได้เข้าศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2566

กองทุนอักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 41 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกับงานกิจการนิสิต กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา และภาควิชาศิลปการละคร…

ภาพข่าวกิจกรรม

เชิญฟังบันทึกการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “จากการกักขังสู่การปลดปล่อย : การศึกษาเทพนิยายฝรั่งเศสของมาดามโดนัว”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังบันทึกการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “จากการกักขังสู่การปลด…

งานปัจฉิมนิเทศคณะอักษรศาสตร์ Farewell to (Hogw) ARTS 2023

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศคณะอักษรศาสตร์ Farewell to (Hogw) ARTS 2023 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร…

คณะอักษรศาสตร์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแด่คณาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการผู้ล่วงลับ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 คณะอักษรศาสตร์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศแด่คณาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการ…

ข่าวเด่นนิสิต/บุคลากร

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าได้รับรางวัลจากงานประกาศรางวัลสุรินทราชา 2566

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าได้รับรางวัลจากงานประกาศรางวัลสุรินทราชา 2566 ดังต่อไปนี้…

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์กันตภณ อินทมาตย์

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่อาจารย์กันตภณ อินทมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับทุนไปอบรมในโครงการพัฒนา…

ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์…

หนังสือใหม่

ขอนำเสนอผลงานของอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอผลงานของอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ได้แก่บทความดังต่อไปนี้…

International News

โครงการรู้หรือไม่ของบุคลากร

รายการอักษรพาที

ใคร ทำอะไร ที่ไหน

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ “พัฒนาต้นแบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงออนไลน์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์…

คณาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินค่างานของตำแหน่งงานภายในสำนักงานวิทยทรัพยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล คณาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์…

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการการประเมินผลงานวิชาการ (Reviewer) ในคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนา The 24th SARBICA Executive Board Meeting and International Seminar

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “บทบาทของ Webtoon ในการพัฒนา K-Content”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์เกาหลีศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือท้องถิ่นและเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัย หัวข้อ การสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่ยอด – ภูลังกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายส่งเสริมคุณภาพและเผยแพร่งานวิจัย สำนักบริหารวิจัย ไปเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นบรรณาธิการและเข้าร่วมประชุมในคณะบรรณาธิการจัดทำสารนุกรมวรรณคดีไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ศิลปกรรมสร้างสรรค์เมืองเพชร”: เรื่องเล่าและบทบาทในฐานะทุนทางวัฒนธรรมในบริบทการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หัวข้อวิทยานิพนธ์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการจัดการข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไปเป็นวิทยากรบรรยาย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ พู่พวง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ “สเปนวันเก่า เข้าใจวันนี้”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ พู่พวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ ไปเป็นวิทยากร…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และนำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดและหลักปฏิบัติเรื่องวัฒนธรรมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมความรู้หลักสูตรการเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ อาจารย์ประจำหน่วยวิชาอารยธรรมไทย ได้รับเชิญจากสถาบันไทยสิรินธร ไปเป็นวิทยากร…

รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศกับประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม”

รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการเสวนา เรื่อง เปล่งเสียงแห่งเรา ในรายวิชา ปก.467 ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ วิทยาลัยสหวิทยาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นที่ปรึกษา…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือประเมินความแตกฉานด้านสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุไทยในพื้นที่ภาคใต้ (The Development of Oral Health Literacy Instrument for the Southern Thai Elderly (OHL-TE)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปเป็นประธานกรรมการ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นผู้เข้าร่วมอภิปรายนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสวนาทางวิชาการเรื่อง “นัยของคำพิพากษาของ Judge G.Koeltl (the UD District Court in the Southern District of New York) ในคดีที่ AAP Member-Publishers ฟ้อง Internet Archive”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Copyright Coalition Thailand ไปเป็นผู้เข้าร่วมอภิปรายนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง “การทำวิจัยในงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (ครั้งที่ 2 )”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเป็นวิทยากร…

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร…

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (Paper Camp)

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ไปเป็นวิทยากรโครงการ…

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใช้คลังข้อมูลภาษาเพื่อการวิจัยและการสอนภาษา”

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา…

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หัวข้อวิทยานิพนธ์ “ตัวละครเอกหญิงอีสานในนวนิยายแนวพาฝัน พ.ศ. 2536 – 2563”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็น…

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต ได้รับเชิญเป็นผู้ประสานงานในการสัมมนาการจัดการประชุมผู้บริหารสภาการจดหมายหตุสากลประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 24 และการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ…

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “พวกแขกอินเดียที่คิดจะก่อการกำเริบต่ออังกฤษ”

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหนังสือ เรื่อง “สรรนิพนธ์สถานะนักประพันธ์ศึกษาในบริบทไทย”

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็น…