จดหมายข่าวเทวาลัย เดือนธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

Pangjee for Arts Chula ของขวัญให้คนที่ท่านรักในช่วงปีใหม่หรือในโอกาสพิเศษ (จำนวนจำกัด)

โอกาสสำคัญสำหรับท่านที่กำลังหาของขวัญให้คนที่ท่านรักในช่วงปีใหม่หรือในโอกาสพิเศษมาถึงแล้ว ปีนี้คณะอักษรศาสตร์ร่วมกับ คุณศุทธิภา บุณยัษฐิติ (แป้งจี่) ออกแบบลาย…

ภาพข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาภาษาสเปนต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตสเปน

สาขาวิชาภาษาสเปนได้มีโอกาสพบปะหารือกับสถานเอกอัครราชทูตสเปนถึงสองวาระด้วยกัน เริ่มจากวันอังคารที่ 13 ธ.ค. ท่านเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย H.E. Felipe de la Morena Casado และ Ms. Cristina Aguilar…

คณบดีและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ นำแจกันดอกไม้ไปถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ นำแจกันดอกไม้ไปถวาย…

ขอเชิญฟังบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “หลากความหมาย หลายหน้าที่: “ให้” ที่มากกว่า “การให้”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “หลากความหมาย หลายหน้าที่: “ให้” ที่มากกว่า…

ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังงานเสวนาเรื่อง “ChatGPT : โอกาสและความท้าทายในการเรียนการสอนในโลกอนาคต”

ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังงานเสวนาเรื่อง “ChatGPT : โอกาสและความท้าทายในการเรียนการสอนในโลก…

ข่าวเด่นนิสิต/บุคลากร

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้รับรางวัลจากการแข่งขันของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆในงานกิจกรรมประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ผศ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม (แผนงาน N33 กลุ่ม…

ขอแสดงความยินดีแก่ เดวิด บีแกนเดอร์

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ เดวิด บีแกนเดอร์ นิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปการละคร ผู้กำกับซีรี่ส์เรื่อง ‘Bite Me ส่งร้อนเสิร์ฟรัก’…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานของ นายภคพล คุ้มครอง นิสิตภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 ใน “โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ-นานาชาติ” ได้รับ “รางวัลชมเชย”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานของ นายภคพล คุ้มครอง นิสิตภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 ใน “โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ…

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจำนงค์

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจำนงค์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี (สาขาปรัชญา)…

หนังสือใหม่

ขอนำเสนอผลงานของอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอผลงานของอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ได้แก่บทความดังต่อไปนี้…

International News

โครงการรู้หรือไม่ของบุคลากร

รายการอักษรพาที

ใคร ทำอะไร ที่ไหน

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปโครงการ Chula SIM-IPE ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่อง “ภาพแทนสตรีในสังคมขงจื๊อนิยมจากโฆษณาเกาหลีใต้”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 350 227 มุสสลิมในไทย (Muslims in Thailand)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรสอน…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นพิธีกรดำเนินรายงานและสรุปองค์ความรู้ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาพื้นที่ทางสังคม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ไปเป็นพิธีกรดำเนินรายงานและสรุปองค์ความรู้ในการบรรยาย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ “Young Gen Time : เวลาของคนรุ่นใหม่กับการศึกษาต่อต่างประเทศ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการเรียนการสอนในรายวิชา 070153806 Digital Business for aging Society

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินให้คะแนนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(ภาษาเยอรมัน) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาฝรั่งเศส-ภาษาเยอรมัน สำนักงานเขต…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมการดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการคลังสารสนเทศรัฐสภา(Parliamentary Repository of Thailand : PRT) ครั้งที่ 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมประชุมการดำเนินการพัฒนา…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “Plagiarism กับงานวิจัย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไปเป็นวิทยากรโครงการ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การเตรียมตัวสำหรับการสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ (Meta – analysis/Systematic review /Review article)”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปเป็น…

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนา

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยไปเป็นวิทยากรการประชุมสามัญประจำปี…

อาจารย์ ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ “เสียงจากโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อมนุษย์”

อาจารย์ ดร.ณัชพล บุญประเสริฐกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไปเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ…