จดหมายข่าวเทวาลัย เดือนมีนาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “เอเชียในวรรณกรรมโลก” (Asia in World Literature)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันฮาร์วาร์ด-เยนชิง จัดโครงการอบรมเรื่อง “เอเชียในวรรณกรรมโลก” (Asia in World Literature) ระหว่างวันที่ 7-13…

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ค.ศ. ๑๙๓๔ (พ.ศ. ๒๔๗๖-๗๗)

เนื่องด้วยสมาคมไทย-เยอรมัน ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย The Arc of Memory คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี…

ขอเชิญชมนิทรรศการ “รัตนแห่งจุฬาฯ” และฟังการเสวนาชุด “๕ ทศวรรษ รัตนแห่งอักษรศาสตร์”

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ และโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีที่ทรงศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์…

ขอเชิญ “นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ “ปริญญาตรี” เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในชุด “เอกไทยแล้วไปไหน”

ภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” สำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ ขอเชิญ “นิสิตจุฬาลงกรณ์…

ภาพข่าวกิจกรรม

ขอเชิญฟังบันทึกการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ผัสสะ (sensory history) และสถานภาพการศึกษาไทย-เทศ

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังบันทึกการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง ปริทัศน์ประวัติศาสตร์…

ข่าวเด่นนิสิต/บุคลากร

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 873

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 873 วันที่ 30 มีนาคม 2566…

หนังสือใหม่

ขอนำเสนอผลงานของอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอผลงานของอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ได้แก่บทความดังต่อไปนี้…

International News

โครงการรู้หรือไม่ของบุคลากร

รายการอักษรพาที

ใคร ทำอะไร ที่ไหน

คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรีไทยปี่พาทดึกดำบรรพ์ ประจำปี 2566 ขอความอนุเคราะห์ให้คณะอักษรศาสตร์ แต่งบทประพันธ์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 106 ปี

คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรีไทยปี่พาทดึกดำบรรพ์ ประจำปี 2566 ขอความอนุเคราะห์ให้คณะอักษรศาสตร์ แต่งบทประพันธ์ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา…

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ “พัฒนาต้นแบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงออนไลน์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ “มหกรรมสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ” ในงาน “มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไปเข้าร่วมงาน…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยเรื่อง การตัดสินใจทำงาน และคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนในวิชา Basic Technology (TS 3101E) และเทคโนโลยีพื้นฐาน 1 (TS 3101)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนในวิชา Basic Technology…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ ได้รับเชิญจากศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ไปเป็นวิทยากรในหลักสูตรอบรม “Arabic for Healthcare Professionals”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ไปเป็นวิทยากรในหลักสูตรอบรม…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยไปเข้าร่วมประชุมการประเมินผลการ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นยา สุจฉายา และอาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนา The 24th SARBICA Executive Board Meeting and International Seminar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นยา สุจฉายา และอาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต คณาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย เรื่อง Expressive Speech Acts in Suicide Notes in Thailand between 2017 – 2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไปเป็นวิทยากรบรรยายโครงการ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง “รู้ลึกการสอบ TOPIK กับ KEC”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (KEC) ร่วมกับบริษัท…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญเป็นผู้แต่งบทประพันธ์พร้อมอ่านบทสดุดีในงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ไปเป็นผู้แต่งบทประพันธ์…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตร POLICY BRIEF WORKSHOP PROGRAM

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy : THAI)…

รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการ (Peer reviewers) วารสารสมาคมฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณี อุดมศิลป์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสมาคมครู…

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในรายวิชา จน.271 ประวัติวัฒนธรรมจีน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “จีนกับวัฒนธรรมโลก มรดกวัฒนธรรมจีน จีนปัจจุบัน”

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไป…

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาวสายฝน เซี่ยงลี่ สาขาวิชาภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต เรื่อง ตัวละครชาติพันธุ์กับการนำเสนอปัญหาสังคมไทยร่วมสมัยในนวนิยายของปราบด์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ…

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทของ ChatGPT ต่อการเรียนการสอนและงานวิจัยในทางการแพทย์”

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจาก ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรโครงการ…

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์ให้คณะอักษรศาสตร์แต่งบทประพันธ์ประกอบบทความ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” รางวัลระดับนานาชาติ ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์ให้คณะอักษรศาสตร์แต่งบทประพันธ์ประกอบบทความ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” รางวัลระดับนานาชาติ ครูผู้สร้าง…

อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา ในหัวข้อ “Wine and Culture”

อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาโปรตุเกส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา…

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง “เทรนด์ของโลกดิจิทัล และการรับมือเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร ไปเป็นวิทยากรเรื่อง “เทรนด์ของโลกดิจิทัล และการรับมือเพื่อการ…

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนายอัศวิน ลิ้มชัยเจริญ เรื่อง “แนวทางการสืบทอดคุณค่าความทรงจำวัฒนธรรมในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ชาตินิยม”

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากกลุ่มภารกิจบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและวิรัชกิจ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ไปเป็น…

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา 415 233 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคปัจจุบัน

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชา 415 233 …

อาจารย์ ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนบรรยายเรื่อง “การใช้ภาษาไทยและศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ”

อาจารย์ ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ไปเป็นอาจารย์สอนบรรยายเรื่อง “การใช้…