จดหมายข่าวเทวาลัย เดือนมิถุนายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญรับฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ราวณะในรามายณะฉบับของศาสนาเชน: ลักษณะเด่น บทบาท และอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อตัวละคร”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ราวณะในรามายณะฉบับของศาสนาเชน: ลักษณะเด่น บทบาท และอิทธิพลของ…

ภาพข่าวกิจกรรม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานรุ่น อ.บ. ๔๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงเป็นประธานในการแสดงรอบปฐมทัศน์การแสดงโขนการกุศล ตอนพระรามตามกวาง – ลักสีดา และตอนยกรบ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔:๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานรุ่น อ.บ. ๔๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์…

ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund หรือ UNFPA)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566 ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund หรือ UNFPA) นำโดยคุณสิริลักษณ์ เชียงว่อง…

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ (รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์) พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ และบุคลากรสายปฏิบัติการ วางพวงมาลาถวายสักการะ…

ขอเชิญชมบันทึกการบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย ภาควิชาภาษาศาสตร์

ขอเชิญรับฟังการบรรยายย้อนหลังในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย เมื่อวันจันทร์…

ข่าวเด่นนิสิต/บุคลากร

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญของคณะทำงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรม

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญของคณะทำงานด้านการศึกษาและการฝึกอบรม (Standing…

ขอแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับคัดเลือก​เป็นนักแสดงหลัก​ในภาพยนตร์ศิลปะสื่อผสม​ เรื่อง​ “Just Like Snakes”…

ขอแสดงความยินดีแก่คุณณัฐพร เทพรัตน์ ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปการละคร

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คุณณัฐพร เทพรัตน์ ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปการละคร ได้รับรางวัล Visionary Scenographic Strategies…

ข่าวแสดงความอาลัย

ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ดร. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อดีตครูใหญ่และที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความอาลัยยิ่งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ดร. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อดีตครูใหญ่และที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา…

International News

โครงการรู้หรือไม่ของบุคลากร

รายการอักษรพาที

ใคร ทำอะไร ที่ไหน

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “แพลตฟอร์มเครือข่ายนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร”

ศาสตราจารย์ พรรัตน์ ดำรุง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์…

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ “พัฒนาต้นแบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้าง ความปลอดภัยในผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงออนไลน์” ผ่านระบบออนไลน์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมการเสวนาโครงการการจุดประกายการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเพิกเฉยสู่สังคมชาญฉลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไปเข้าร่วมการเสวนา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการพิเศษ เข้าร่วมการตัดสินการประกวด Korea Content Creator Award 2023 หรือ KCCA 2023 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี ประจำประเทศไทย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา ศศบศ 317 มนุษย์กับศิลปะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ไปเป็นวิทยากรในโครงการครั้งที่ 2 เรื่อง “วรรณกรรมและการแปล” ในวันที่ 26 สิงหาคม เวลา 14:00 – 15:30 น. ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ไปเป็นวิทยากรในโครงการครั้งที่ 2 เรื่อง “วรรณกรรมและการแปล”…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ได้รับเชิญเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือ รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมและให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาสุขภาวะเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากโครงการสร้างเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาสุขภาวะเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ ได้รับเชิญเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine and Culture” ในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา (Wine Education)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอิตาเลียน ภาควิชาภาษาตะวันตก  ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine and Culture”…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ อาดัม ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ อาดัม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากโรงเรียนอิสลามบำรุงศาสน์ ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาอิสลามศึกษา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและงานวิจัยภาษาเชิงปฏิบัติ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไปเป็นวิทยากรในโครงการ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู ได้รับเชิญเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดทำสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเป็นกรรมการ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และนักวิจัยใหม่หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม่ รุ่นที่ 27

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไปเป็นวิทยากรโครงการปฐมนิเทศ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล และอาจารย์.ดร.เพชรพิไล ลัธธนันท์ ได้รับเชิญเป็นพิธีกรในการประชุมวิชาการ “แพลตฟอร์มเครือข่ายนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย และอาจารย์ ดร.เพชรพิไล ลัธธนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายยุทธศาสตร์และพันธกิจแห่งทุน สำนักบริหารวิจัย…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ได้รับเป็นคณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบและสอบสาธิตการสอน การพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นคณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบและสอบสาธิตการสอน การพิจารณา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “จัดการความรู้อย่างไรให้งานราบรื่น : กรณีศึกษาจากงานห้องสมุด”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ไป เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “จัดการความรู้อย่างไรให้งานราบรื่น : กรณีศึกษา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิต ประจำปี พ.ศ.2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสำนักบริหารกิจการนิสิต ไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิต ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพจิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากภารกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพ…

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญเป็นคณะทำงานและที่ปรึกษาละครเพลงเรื่อง “หัวใจอภัยมณี”

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ไปเป็นคณะทำงานและที่ปรึกษาละครเพลงเรื่อง…

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมหัวข้อ ศิลปการใช้เสียงในการฝึกอบรม

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากกลุ่มงานพัฒนาและการฝึกอบรมการบริการบนเครื่องบิน สังกัดฝ่ายพัฒนาและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการบนเครื่องบิน…

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ เพื่อจัดทำหนังสือวรรณคดีแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ไปเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ได้รับเชิญเป็นผู้วิพากษ์การนำเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก” (The 7th National Conference on Social and Humanities Research in World Class University)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นผู้วิพากษ์การนำเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์…

รองศาสตราจารย์ ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “ซานตงในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ และอาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคารสพฐ. 3 กระทรวงศึกษาธิการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ และอาจารย์ ดร.ชนิตา ดวงยิหวา อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเข้าร่วมประชุม…

รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรายการเสวนาเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บในวรรณกรรมญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปเป็น…

อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี ได้รับเชิญเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine and Culture” ในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา (Wine Education)

อาจารย์ ดร.ประโลม บุญรัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาโปรตุเกส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine and Culture” ในรายวิชา 0295110…

อาจารย์ ดร.มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์ ได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมอภิปราย​ (panelist) และนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 12th Haruki Murakami International Symposium 2023

อาจารย์ ดร.มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจาก Center for Murakami Haruki Studies, Tamkang University ไปเป็นผู้ร่วมอภิปราย​ (panelist) และนำเสนอผลงาน…

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาค ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine Language ภาษาของไวน์” ในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา (Wine Education)

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาค  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนในหัวข้อ “Wine Language ภาษาของไวน์”…

อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ในหัวข้อ “บาลีสันสฤตมุมมองใหม่ : สร้างคุณค่า พัฒนาชีวิต” ภายใต้โครงการบริการวิชาการ “พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง” รุ่นที่ 6

อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ไปเป็นวิทยากรในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ในหัวข้อ “บาลีสันสฤตมุมมองใหม่ : สร้างคุณค่า พัฒนาชีวิต”…