จดหมายข่าวเทวาลัย

ข่าวล่าสุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นผู้ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชา 416 – 101 KOREAN I โดยการศึกษาแบบออนไลน์ในระบบ PSU MOOC ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีศึกษา : รายวิชาภาษาเกาหลี 1-1 และรายวิชาภาษาเกาหลี 1-2”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการออกข้อสอบและตรวจสอบข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในตำแหน่งบรรณารักษ์

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ “พัฒนาต้นแบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงออนไลน์ (Inter – Professional Medeical Education Model Development for Enchancing Emergency Patients Safety through Online Virtual Simulation-based Learning Platform Project)”

อ่านข่าวย้อนหลัง

แท็ก

Tags
Admission Arts Undergraduate Humanities Symposium BALAC Russian Chula Talks TranslaTalk True or false Game การจัดการเรียนการสอน คติชนวิทยาศูนย์ งานเสวนารางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม นิสิตเก่า บรรณารักษศาสตร์ บริการวิชาการ บริจาค ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภาพยนตร์เช็ก ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาศาสตร์ ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาอิตาเลียน ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษาเอเชียใต้ ภาษาไทย ภูมิศาสตร์ มนุษยศาสตร์ดิจิทัล รายการอักษรพาที วรรณคดีเปรียบเทียบ วันภาษาไทย วิรัชกิจ ศิลปการละคร ศูนย์การแปล ศูนย์บริการวิชาการ สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ หอพระไตรปิฎก โครงการพระไตรปิฎกศึกษา โครงการรู้หรือไม่ของบุคลากร โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม โปรตุเกส โรงเล่า