จดหมายข่าวเทวาลัย เดือนพฤษภาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566

งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566นิสิตที่มีความประสงค์สมัครทุนการศึกษาดังกล่าว

ขอเชิญรับฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทย”

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “ภาษาของเด็กในกลุ่มอาการออทิสซึมผู้พูดภาษาไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย…

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เรื่องเล่าจากรามายณะทมิฬ”

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เรื่องเล่าจากรามายณะทมิฬ” โดย ผศ.ดร.มนสิชา เอกปิยพรชัย University of Texas at Austin…

ขอเชิญผู้บกพร่องทางการมองเห็นส่งผลงานเขียนเข้าร่วมประกวดต้นฉบับงานเขียนในโครงการ “อักษรสื่อชีวิต” ชิงโล่รางวัลและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญผู้บกพร่องทางการมองเห็นส่งผลงานเขียนเข้าร่วมประกวด…

ภาพข่าวกิจกรรม

คณะอักษรศาสตร์ได้รับอภินันทนาการชุดหนังสือ Harvard Classics จำนวน 50 เล่ม จากคุณสุทัศน์ ศุกลรัตนเมธี นิสิตเก่าอักษรศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ได้รับอภินันทนาการชุดหนังสือ Harvard Classics จำนวน 50 เล่ม จากคุณสุทัศน์ ศุกลรัตนเมธี นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์เป็นผู้รับมอบ…

ข่าวเด่นนิสิต/บุคลากร

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 875

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 875 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้…

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่บุคลากรและนิสิตได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2566

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่บุคลากรและนิสิตได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ 2 ท่านได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก ได้แก่…

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่วารสาร New Voices in Translation Studies ได้รับการจัดอันดับให้เป็นวารสารที่มีค่าการอ้างอิง SJR สูงสุด ใน 10% แรก (Tier 1)

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับวารสาร New Voices in Translation Studies ซึ่งบริหารโดย International Association for Translation and Intercultural Studies (IATIS) ร่วมกับศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์…

หนังสือใหม่

หนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ โปโปล วูค์:ตำนานศักดิ์สิทธิ์ของชาวมายา (พิมพ์ครั้งที่ 2) (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

หนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ โปโปล วูค์:ตำนานศักดิ์สิทธิ์ของชาวมายา (พิมพ์ครั้งที่ 2) (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล สาขาวิชาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

Pre-order หนังสือใหม่ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ “วรรณคดีพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2”

Pre-order หนังสือใหม่ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ “วรรณคดีพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

International News

โครงการรู้หรือไม่ของบุคลากร

รายการอักษรพาที

ใคร ทำอะไร ที่ไหน

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการการทัศนศึกษาและการฝึกปฏิบัติการภาคสนามในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวียดนาม ภาควิชาภาษาตะวันออก อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย และอาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ…

คณาจารย์จากภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้นำทีมนักเรียนไปแข่งขัน ภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20 ณ เมืองบันสโก สาธารณรัฐบัลแกเรีย

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย คณาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา…

คณาจารย์จากภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19 (19th iGeo)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ และอาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ คณาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์…

นางบุษกร ธรณี ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกรรมการการบริหารชมรมบรรณารักษ์ สถาบันอุดมศึกษา

นางบุษกร ธรณี เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญจากชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไปเข้าร่วมประชุมกรรมการการบริหารชมรม…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ Miss Fitria Legiana Lestari

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก  ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการในการเสวนาเรื่อง “สอนประวัติศาสตร์อย่างไรให้สนุก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ไปเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการในการเสวนาเรื่อง…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในการบรรยายการอ่านและวิเคราะห์บทความสายคัมภีร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ไปเป็น…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญร่วมงานในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปร่วมงานในพิธี…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมให้ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิกปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดการถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้ผ่าน Clip VDO ในงาน “มจพ.มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรม นำสู่ความยั่งยืน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไปเป็นคณะกรรมการ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะกรรมการการดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการคลังสารสนเทศรัฐสภา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะอนุกรรมการการจัดการข้อมูล การสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ไปเข้าร่วม…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันเอเชียศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียศึกษา ไปเป็นกรรมการประเมินทดลองปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันเอเชียศึกษา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการทำ backward translation จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้รับเชิญจาก สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรโครงการร่างหลักสูตรและตรวจสื่อการเรียนรู้ VR และห้องเรียนเสมือนจริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภาษาศาสตร์” ในหัวข้อเรื่อง “Introduction to linguistics : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไปเป็นวิทยากรโครงการ “โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภาษาศาสตร์”…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภาษาศาสตร์” ในหัวข้อเรื่อง “Phonetics : สัทศาสตร์และการวิเคราะห์เสียง” ในวันที่  8  มิถุนายน 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไปเป็นวิทยากรโครงการ “โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภาษาศาสตร์” ในหัวข้อเรื่อง…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ “โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภาษาศาสตร์” ในหัวข้อเรื่อง “Phonology : สัทวิทยาและการวิเคราะห์ระบบเสียง” ในระหว่างวันที่ 15 และ 22  มิถุนายน 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไปเป็นวิทยากรโครงการ “โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภาษาศาสตร์”…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรโครงการร่างหลักสูตรและตรวจสื่อการเรียนรู้ VR และห้องเรียนเสมือนจริง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างโครงการวิจัยเรื่อง “กลวิธีการขอร้องและตอบรับที่พบในข้อสอบฟังแบบโต้ตอบทันทีในข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา…

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “วัจนปฏิบัติศาสตร์แนวเน้นวัฒนธรรม”

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำกระบวนการเรียนรู้หลักสูตร POLICY BRIEF WORKSHOP PROGRAM (รุ่นที่ 2)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจาก สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy : THA) ไปเป็น…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมผู้นำด้านหลักประกันสุขภาพ (Universal Coverage Leadership Training Course) ในหัวข้อเรื่อง 1) Public Speaking 2) Presentation

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ…

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติและคณะอนุกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ได้รับเชิญจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติและคณะอนุกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ…

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ได้รับเชิญเป็นผู้นำคณะนักเรียนผู้แทนประเทศไทย ไปทำวีซ่า ณ สถานทูตบัลแกเรียประจำกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา…

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรม Chula lunch talk: AI Series เพื่อเสริมพลังการเรียนการสอนด้วย AI ในหัวข้อ ChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขั้นตอน)

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรม Chula lunch talk…

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภาษากับการนำเสนอตัวตนในบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภาษา…

รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “วิชาชีพนักแปล: มองปัจจุบันไปยังอนาคต”

รองศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิชาชีพนักแปล: มองปัจจุบันไปยังอนาคต”…

รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญไปปฏิบัติงานต่างประเทศในตำแหน่งกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โครงการเข้าร่วมงานแสดงศิลปะระดับนานาชาติ 22nd Japan International Art Exchange ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจาก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรสหสาขาวิชา/การจัดการเรียนการสอนทางไกล)…

อาจารย์ ดร.กัณตภณ อินทมาตย์ ได้รับทุนการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 21 ณ เมือง Nice ประเทศฝรั่งเศส

อาจารย์ ดร.กัณตภณ อินทมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเลือกจากอุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ…

อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบรายวิชาภาคนิพนธ์: ภาพสะท้อนพฤติกรรมทางความคิดของนิโคลัย โกโกล หลัง ค.ศ.1840 กับสภาพสังคมรัสเซีย ผ่านวรรณกรรมเรื่องบันทึกคนบ้า

อาจารย์ ดร.ชนันพร เหมสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นกรรมการสอบรายวิชาภาคนิพนธ์…

อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ตัดสินรางวัลซีไรต์ประจำปี 2566  

อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์…

อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการประชุมเรื่อง “คือขวัญประคอง ส่องทางไทย-ไท: วรรณคดีท้องถิ่นและคติชนวิทยากับการต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 84 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์”

อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสถาบันไทยศึกษา ไปเป็นวิทยากร ในการประชุมเรื่อง “คือขวัญประคอง ส่องทางไทย-ไท: วรรณคดีท้องถิ่นและคติชนวิทยากับการต่อยอด…

อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายศาสนธรรม

อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะกรรมการการมัสยิดมู่ฎีอะดุ้ลอิสลามิยะห์ สัปบุรุษ คณะครู และผู้ปกครอง โรงเรียนอิบานะตุอุลูมิดดีนียะห์…